ВНИМАНИЕ!!! ДЕЖУРЕН TЕЛЕФОНЕН НОМЕР ЗА СИГНАЛИ : 0877 705 112 НА ТОЗИ ТЕЛЕФОН СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ ВАРНА, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА.

НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Варна

Контакт със звеното:
Директор: инж Ганка Димитрова
Телефон: 052 61 31 59
Факс: 052 61 09 31
Електронна поща: dlvarna@nug.bg
Адрес: гр. Варна, ПК 9000, ул. Радко Димитриев 10

Интернет страница: www.varna.iag.bg

ДГС Варна се намира в източната част на Северна България - непосредствено до Черно море. Общата площ на стопанството е 34 178 ха. Релефът е хълмисто-равнинен с разлика в надморските височини до 350 м.
На територията на ДГС Варна протичат три по-големи реки - Камчия, Провадийска и Батова. На много места са изградени микроязовири, най-големите от които са в землищата на с. Ботево, Капитан Радево и Здравец.
От дървесните видове най-широко разпространение …
Лесоустройствен план